001-1

“Aquaponics” là hệ thống nông nghiệp mới kết hợp giữa nuôi trồng thuỷ sản thông thường và thuỷ canh trong một môi trường cộng sinh.

Vào năm 2017, chúng tôi thành lập một trang trại thử nghiệm tại tỉnh Oita, Nhật Bản

VegilabTM là một hệ thống thử nghiệm được hoạt động bởi Horimasa City Farm hợp tác với công ty Diagenetix.

TRANG CHÍNH THỨC
http://www.horimasacf.com/english/